Maak kennis met onze MR

De Medezeggenschapsraad (MR) binnen een school is een wettelijk geregeld orgaan voor inspraak.
De MR bestaat voor de helft uit ouders van leerlingen en voor de helft uit personeelsleden van de school. Op d’Uylenborch telt de MR totaal 6 leden, allen voor periodes van drie jaar gekozen door, óf de ouders (de oudergeleding) óf het personeel (de personeelsgeleding).
De MR is gerechtigd om alle onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben te bespreken met het bestuur. Bij wet is geregeld dat het bestuur voor een aantal zaken de instemming van de MR nodig heeft alvorens een besluit vast te stellen. Dit zijn meestal besluiten over beleidszaken die consequenties hebben voor de leerlingen, de ouders, of het personeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
– vaststellen van het schoolreglement
– regels op het gebied van veiligheid
– gezondheid en welzijn
– formatieplan komend schooljaar
Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over een groot aantal zaken waaronder het lesrooster, de besteding van de financiële middelen, de organisatie van de school, personeelsaanstelling en huisvesting.